บริการของเรา

บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้บริการด้านการประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการต่างๆ เช่น การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อของสถาบันการเงิน การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การตั้งสำรองหนี้ การกำหนดราคาขายทรัพย์สิน การร่วมทุน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ วัตถุประสงค์ในทางบัญชี