ประวัติความเป็นมาของบริษัท


Img

          บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัท จำกัด ทะเบียนเลขที่ 4265/2536 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2536 วัตถุประสงค์หลักของบริษัทได้แก่การประกอบธุรกิจ ให้บริการด้านการประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการต่างๆ เช่น การพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อของสถาบันการเงิน การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การตั้งสำรองหนี้ การกำหนดราคาขายทรัพย์สิน การร่วมทุน การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ วัตถุประสงค์ในทางบัญชี เป็นต้น

          สำนักงานเดิมของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 569 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 1,000,000.- บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน ) คณะผู้บริหารส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินในสายงานสินเชื่อและสายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน บริษัทฯ และผู้บริหารเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย การดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้ข้อบังคับมาตรฐานและจรรยาบรรณที่สมาคมกำหนด

          บริษัทฯ เป็นผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ตามหนังสือรับรองให้ไว้ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะตั้งแต่ปี 2536 ถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้รับความเห็นชอบจากหน่วยราชการหลายแห่งให้เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สวัสดิการเงินกู้อาคารสงเคราะห์ธนาคารแห่งประเทศไทย

          บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการหลายประการ เพื่อให้การให้บริการแก่ลูกค้าเป็นไปด้วยความรวดเร็ว แต่คงไว้ซึ่งคุณภาพของงาน และให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น

          ประการแรก บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000.-บาท เป็น 5,000,000.-บาท ชำระเต็ม และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5,000,000.-บาท เป็น 9,000,000.-บาท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556

          ประการที่สอง ได้ย้ายที่ทำการจากอาคารเดิม ซึ่งพื้นที่ไม่สะดวกต่อการติดต่อมาอยู่ที่ เลขที่ 65/159, 65/162 (ชั้นที่ 19) อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ด้วยพื้นที่ใช้สอย 800 ตารางเมตร และต่อมาได้ย้ายที่ทำการมายัง เลขที่ 44 (ชั้น 4) อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ

          ประการที่สาม ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารภายในโดยการจัดโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การทำงานเกิดความคล่องตัว ภายใต้ระบบการควบคุม ตรวจสอบภายในที่รัดกุม โดยมีระบบการควบคุมราคาประเมินให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เช่น การมีคณะกรรมการประเมินราคา ระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อควบคุมประสิทธิภาพของงานอีกขั้นหนึ่ง

          ประการที่สี่ การขยายงานโดยการจัดตั้งสาขาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง โดยได้จัดตั้งสาขารวม 15 แห่ง ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ สาขานครสวรรค์ สาขานครปฐม สาขาสุพรรณบุรี สาขานครราชสีมา สาขาร้อยเอ็ด สาขากาฬสินธุ์ สาขามหาสารคาม สาขาขอนแก่น สาขาอุบลราชธานี สาขาชลบุรี สาขาสุราษฎร์ธานี สาขากระบี่ สาขาภูเก็ต และสาขาหาดใหญ่ โดยมีการขอจัดตั้งอย่างถูกต้องทางราชการ

          ประการที่ห้า การปรับปรุงรูปแบบรายงานบางส่วนเพื่อให้เกิดความชัดเจนและดูเป็นมาตรฐานตามที่สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น การปรับระบบการจัดทำแผนที่โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การถ่ายรูปทรัพย์สิน โดยใช้กล้องดิจิตอล ตลอดจนระบบการจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการประสานงานกับสาขาภูมิภาค

          ประการที่หก บริษัทฯ ได้เปิดเว็บไซด์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ก่อนเลือกใช้บริการ โดยเปิดเผยถึงรายละเอียดของบริษัทฯ และคณะผู้บริหารตลอดจนบริการที่บริษัทฯ เสนอ ได้แก่ www.siamappraisal.com และ E-mail contact@siamappraisal.com

          ปัจจุบัน บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินต่างๆ ให้เป็นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแก่ลูกค้าของสถาบันได้ เช่น ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย(บสท.) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และสหกรณ์ครู เป็นต้น

ในการให้บริการด้านการประเมินราคานั้น บริษัทฯ ตระหนักถึงภาระ ความรับผิดชอบ ที่มีต่อลูกค้า จึงเน้นในเรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณของการประเมินราคาเป็นสำคัญ ควบคู่กับคุณภาพของงานที่จะต้องยึดมาตรฐานของราคาประเมินให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดให้มากที่สุด ทั้งนี้ นอกจากเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ แล้ว ยังจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และยอมรับในวิชาชีพการประเมินราคาของไทยด้วย

© .Siamappraisal Company

Top